Formulár na výkon práv dotknutých osôb

 

Spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše práva si môžete uplatniť pomocou tohto formulára. Vašu žiadosť spracujeme bezplatne a odpovieme vám v lehote do 30 dní.

 


 

Poučenie

  1. Oznámenie o spôsobe vybavení vašej žiadosti vám poskytneme elektronicky, tak bola tak ako podaná. Ak si želáte vybaviť vašu žiadosť inak, uveďte to prosím v doplňujúcich informáciách k vašej žiadosti.
  2. Pre ochranu osobných údajov si vyhradzujeme právo overiť vašu totožnosť, spätným telefonátom, e-mailom, alebo iným spôsobom, aby sme osobné údaje neposkytli inej osobe.
  3. V prípade opakovanej, ale zjavne neopodstatnenej žiadosti si budeme účtovať administratívny poplatok na pokrytie našich nákladov.
  4. Lehotu na vybavenie v odôvodnených prípadoch môžeme predĺžiť o 2 mesiace, o čom Vás budeme informovať.
  5. Ak vašu žiadosť nevybavíme včas, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov www.dataprotection.gov.sk

Detail k informáciám:

  1. Poskytneme vám vyjadrenie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, na akom právnom základe a na aký účel.
  2. Opravíme vaše osobné údaje, alebo ich doplníme tak, aby boli aktuálne a správne.
  3. Vymažeme vaše osobné údaje, ak budú splnené zákonné podmienky.
  4. Obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov a nebudeme s nim ďalej pracovať, ak budú splnené zákonné podmienky.
  5. Poskytneme vám vaše osobné údaje v elektronickej forme vhodnej pre prenos ako súbor XML, alebo CSV.