- platia pre zákazníkov internetového obchodu www.crystalesthetic.sk.

VYMEDZENIE POJMOV:

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.crystalesthetic.sk je spoločnosť Crystal Esthetic SK, s.r.o., so sídlom Ľadová č.9, Bratislava 81105,

IČO: 52217400, DIČ: 2120965506,  Nie sme platcami DPH. Register: Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 135860/B, Číslo účtu: 29 4006 9197/1100, Meno banky: Tatra banka, a.s., SK78 1100 0000 0029 4006 9197 TATRSKBX

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala na adresu predávajúceho elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu alebo e-mail, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru

Internetový obchod - internetový obchod www.crystalesthetic.sk

Tovar - produkty a služby v ponuke internetového obchodu

Objednávka - návrh kúpnej zmluvy, t.j. odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru

Web stránka - informačný portál plus stránka internetového obchodu www.crystalesthetic.sk

Reklamačný poriadok -  upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v internetovom obchode, u ktorého je v záručnej dobe uplatňované právo kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“)

Všeobecné obchodné podmienky - podmienky, ktoré ustanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, podmienky dodania tovaru, platobné podmienky ako aj iné podmienky týkajúce sa predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy (ďalej len „obchodné podmienky“)

OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode alebo prostredníctvom emailu. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu a so spracovaním osobných údajov. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu je prijatá v momente potvrdenia objednávky v internetovom obchode predávajúcim. Objednávka, ktorú kupujúci zašle e-mailom, je prijatá najneskôr do 17:00 hod. nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní kupujúcim. Potvrdenie objednávky zašle predávajúci e-mailom na adresu kupujúceho. V prípade nejasností predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade storna už záväzne potvrdenej objednávky si predávajúci uplatní právo na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s vybavovaním objednávky. Výška storno poplatku záväzne potvrdenej objednávky je stanovená ako 10% z celkovej ceny tovaru. Kupujúci má povinnosť stornovať objednávku písomne zaslaním  na emailovú adresu predávajúceho a musí obsahovať tieto náležitosti: označenie výrobku, dôvod stornovania, dátum a číslo objednávky, kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, telefónne číslo a email.

Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípade, že nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (napr. chybne uvedené kontaktné údaje kupujúceho) alebo v prípade, že tovar sa už nevyrába, nedodáva, či došlo k výraznej zmene ceny. V tomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho s cieľom dohodnúť sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil za tovar a z vyššie uvedených dôvodov nemá ďalej záujem o kúpu tovaru, bude mu uhradená čiastka vrátená na bankový účet v najkratšom možnom termíne najneskôr však do 15 kalendárnych dní.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak objednaný tovar nie je možné  ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovaru uvedené na web stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

Za tovar je možné zaplatiť formou dobierky (hotovosť pri prevzatí tovaru dopravcovi) , bankovým prevodom/vkladom na účet predávajúceho (vopred pred dodaním tovaru), osobne v sídle predávajúceho (hotovosť pri prevzatí tovaru predávajúcemu).

Pod dátumom úhrady/platby za tovar sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, resp. dátum hotovostnej úhrady pri prevzatí tovaru.

Pri spôsobe platby bankovým prevodom/ vkladom na účet bude predávajúci rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa potvrdenia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 7 dní od potvrdenia objednávky, má predávajúci právo, bez predošlého upozornenia kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Pri spôsobe platby osobne v sídle dodávateľa  je tovar  zákazníkovi v sídle predávajúceho rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

Dokladom o kúpe je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

NÁKLADY NA DOPRAVU - POŠTOVNÉ

K cene za tovar bude pripočítaný poplatok za doručenie tovaru (poštovné).

Poštovné je účtované podľa hodnoty vašej objednávky a spôsobu platby

Spôsob platby a doručenia / hodnota objednávky

Do 39 Eur

  Nad 69,00€ (vrátane)
dobierka (hotovosť pri prevzatí tovaru dopravcovi) odoslanie Slovenskou poštou

3,80 Eur

2,80 Eur

 

0,90 Eur

bankovým prevodom/vkladom na účet predávajúceho (vopred pred dodaním tovaru) odoslanie Slovenskou poštou

 

2,90 Eur

 

1,90 Eur

 

 

ZADARMO

dobierka (hotovosť pri prevzatí tovaru dopravcovi) odoslanie kuriérom (v rámci celej SR)

 

7,80 Eur

 

5,80 Eur

 

3,80 Eur

bankovým prevodom/vkladom na účet predávajúceho (vopred pred dodaním tovaru) odoslanie kuriérom (v rámci celej SR)

 

6,90 Eur

 

4,90 Eur

 

2,90 Eur

bankovým prevodom/vkladom na účet predávajúceho (vopred pred dodaním tovaru), hotovosť pri prevzatí tovaru - osobný odber v sídle predávajúceho

 

ZADARMO

 

ZADARMO

 

ZADARMO

 

 

 

DODACIE PODMIENKY

Dodanie tovaru sa realizuje len v rámci Slovenskej republiky.

Tovar bude dodaný kupujúcemu kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou.

Dodanie objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v termíne do 15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota po dohovore s kupujúcim dlhšia.

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávke.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je kupujúci povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný okamžite informovať dopravcu, vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom, následne bezodkladne písomne informovať aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknuté dopravou nesie zodpovednosť dopravca.

Predávajúci zodpovedá za vady,  ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá najmä za vady tovaru spôsobené kupujúcim a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním tovaru kupujúcim).

Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Na tovar zakúpený v internetovom obchode platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak ide o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o tovar, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa prvej vety tohto bodu, platí záručná doba vyznačená na tovare, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.).

Dokladom o kúpe je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady.

Vadou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel užívania, na vady kvôli ktorým bola znížená cena výrobku.

Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Začne plynúť až dňom prevzatia tovaru kupujúcim po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predávajúceho po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

V prípade reklamácie tovaru je kupujúci povinný predávajúceho o tom vopred (pred odoslaním reklamovaného tovaru) informovať, a to písomne zaslaním oznámenia  na kontaktnú emailovú adresu predávajúceho. Oznámenie  musí obsahovať tieto náležitosti: označenie výrobku, dôvod reklamácie, dátum nákupu, číslo objednávky,  kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, telefónne číslo a email.

Následne je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu písomne na adresu sídla predávajúceho. Reklamácia musí obsahovať tieto náležitosti: označenie výrobku, dôvod reklamácie, dátum nákupu, číslo objednávky, kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a email. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť predávajúcemu vadný tovar vrátane jeho príslušenstva a doklad o kúpe (faktúru), ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný protokol. Tovar je potrebné doručiť na adresu sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Predávajúci zásielky na dobierku nepreberá.

Po doručení reklamovaného tovaru predávajúci spíše reklamačný protokol, v ktorom uvedie: meno a adresu kupujúceho, názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku, dátum, kedy bola reklamácia uplatnená, termín, dokedy bude vyriešená reklamácia, súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku (prípadného príslušenstva) na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie doručiť ihneď kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. najneskôr do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vybavenie reklamácie si vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho, s ktorým následne predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie odsúhlasíVybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný písomne a zároveň mu bude doručený prostredníctvom kontaktného e-mailu  reklamačný protokol. Kupujúci je povinný po písomnej výzve predávajúceho prevziať  si tovar v sídle predávajúceho najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej výzvy. Kupujúci je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii. V prípade, že si kupujúci v stanovenej lehote tovar neprevezme, predávajúci je oprávnený si účtovať za každý deň omeškania s prevzatím reklamovaného tovaru skladné vo výške 2,50€.

VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci je oprávnený vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu, najneskôr však do 14 dní od jeho doručenia, nie však ako zásielku na dobierku. Ak kupujúci chce vrátiť tovar, má povinnosť predávajúceho o tom vopred informovať, a to písomne zaslaním oznámenia - formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, na kontaktnú emailovú adresu predávajúceho. Oznámenie  musí obsahovať tieto náležitosti: označenie výrobku, dôvod vrátenia, dátum nákupu, číslo objednávky,  kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, telefónne číslo a email.  Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a po doručení takého tovaru (na adresu predávajúceho) prijatý. Zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Po vrátení tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava poštovné)  na účet najneskôr do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Kupujúci znáša všetky náklady na doručenie a vrátenie tovaru (napríklad poštovné).

Všetky informácie ohľadne reklamácie, alebo obchodných záležitostí treba posielať na email info@crystalesthetic.sk a v kópií na obchod@crystalesthetic.sk

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne do 1 mesiaca odo dňa doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Všetky poskytnuté osobné údaje o kupujúcom sú spracovávané len pre potreby evidencie a doručenia tovaru a predávajúci ich neposkytuje žiadnym tretím osobám s výnimkou adresy a telefónneho čísla doručovateľskej službe.

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.

ZASIELANIE NOVINIEK E-MAILOM

Vpísaním osobného alebo firmemného emailu do kolonky „Novinky E-mailom“ vyjadruje kupujúci osobitne svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomnou formou alebo formou emailu odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

KONTAKT

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

V prípade akýchkoľvek problémov, dotazov, otázok kontaktujte predávajúceho e-mailom na adrese: info@crystalesthetic.sk, pre obchod a marketing kontaktujte obchodné oddelenie na obchod@crystalesthetic.sk, prípadne v pracovné dni od 09.00 do 16.00 hod na telefónnom čísle 0917 564 344

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými príslušnými platnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky vyhlási oznamom a zverejnením na internetových stránkach www.crystalesthetic.sk rovnako ako vo svojom sídle najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Názov a adresa orgánu dozoru: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Platnosť všeobecných obchodných podmienok : od 1.10.2016, GDPR update 20.5.2018.

Crystal tim